Kontakt

PZ MB d.o.o.
Prečna ulica 16
2212 Šentilj v Slovenskih Goricah

Matična številka 6291457000
Davčna številka SI73820709

Email: info.pz@amis.net

Copyright © 2014 PZ-MB d.o.o. izdelava spletnih strani StraniZaVas.com. Vse pravice pridržane.


Naročilo

Za naročilo knjig založbe PZ-MB d.o.o. izpolnite obrazec na spodnji povezavi:

Naročilo knjig

 

NOVOST!

 

gospo pravo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIDA VOLK

Dida Volk univ.dipl.prav.


Dida Volk je univ. dipl. pravnica in že več kot dve desetletji opravlja sodniško funkcijo na prvostopenjskem sodišču, vsa zadnja leta na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani.

V zadnjih letih je izšlo nekaj njenih strokovnih del in člankov s področja izvršilnega, pogodbenega in insolvenčnega prava. Vsa leta pa tudi izobražuje kot predavateljica na seminarjih in delavnicah, predvsem na temo izvršilnega prava, zavarovanja terjatev, pogodbenega prava, insolvenčnega prava in prava nepremičnin.

 

KNJIGE

Dr Ales Fercic

Dr. Aleš Ferčič


Dr. Aleš Ferčič se znanstveno in strokovno ukvarja pretežno s področjem gospodarskega prava (EU), znotraj katerega je specializiran za državne pomoči podjetjem, regulirane (infrastrukturne) sektorje, javna podjetja ter za mednarodne investicije in mednarodno poslovanje. Diplomiral in magistriral je na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je zaposlen. Doktoriral je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Med študijem se je izpopolnjeval v tujini, opravil je pravniški državni izpit. Doma in v tujini objavil več knjig in člankov s področja prava EU oziroma s področja gospodarskega prava ter sodeloval v domačih in tujih projektih.

 

KNJIGE

natasa-stelcer

mag. Nataša Štelcer


Mag. Nataša Štelcer je rojena leta 1975 v Mariboru, kjer je na Pravni fakulteti v Mariboru pridobila naslov univerzitetne diplomirane pravnice. Kasneje je, v programu delovno pravno in pravo socialne varnosti, svoj študij nadaljevala na podiplomskem študiju Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, ter leta 2007 študij zaključila z oceno cum laude. Znanja in izkušnje, ki jih pridobiva pri svojem delu v gospodarstvu, sodstvu in aktualno v odvetništvu se nadgrajujejo, dopolnjujejo, ter povezujejo interdisciplinarno, kar se odraža tudi v širši obravnavi posameznih vprašanj delovnega prava.

 

KNJIGE

urska kezmah

mag. Urška Kežmah


Dr. Urška Kežmah je odvetnica, specializirana za področje civilnega, gospodarskega prava, varstva osebnih podatkov ter mediacijo. Ima bogate praktične izkušnje iz vodenja postopkov kot sodnica, opravljala je tudi naloge podpredsednice okrožnega sodišča v Mariboru, vodje pravdnega oddelka. Opravljala je naloge slovenske kontaktne točke v EJN. Predava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in Doba fakulteti Maribor ter na številnih strokovnih in znanstvenih dogodkih v Sloveniji in tujini. Kot predavateljica sodeluje pri izobraževalnem procesu Centra za izobraževanje v pravosodju (CIP). V letu 2018 je bila imenovana za izpraševalko za pravniški državni izpit za področje civilnega prava. Je avtorica številnih monografij in člankov.

 

KNJIGE

matic muc

Matic Munc, univ. dipl. psih.

 

Letnik 1972 in od 1998 univerzitetni diplomirani psiholog. Prvih pet delovnih let sem bil vodja projektov v žepni marketinški agenciji, se ukvarjal s tržnimi raziskavami in predaval psihologijo v komplementarnem izobraževalnem zavodu. Zadnja 4 leta sem delovno močno povezan s Centrom za socialno delo Ljubljana Moste Polje. Najprej skozi delo v programu za preprečevanje odvisnosti od prepovedanih drog Korak, kasneje v Coni Fužine, dnevnem centru za vedenjsko motene mladostnike in sedaj kot strokovni delavec za eno ali več področij. Poudarki mojega delovnega mesta so pomoč žrtvam nasilja (fizično, psihično, spolno), odvisnikom od prepovedanih drog in alkohola ter posameznikom z osebnimi težavami (tesnoba, depresija). Od leta 2005 imam opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva in tudi izvajam javna pooblastila s področja zaščite družine na centru za socialno delo. Na oddelku izvenbolnišnične psihiatrije Poliklinike v Ljubljani sem opravil edukacijo za vodenje skupin pomoči pri depresiji in tesnobi in skupine tudi vodim. V začetku leta 2009 sem končal izobraževanje za družinskega mediatorja na Skupnosti centrov za socialno delo. Trenutno sem v procesu izobraževanja za vedenjsko kognitivnega terapevta in tudi samostojno ponujam psihosocialno pomoč posameznikom, parom in družinam v različnih osebnih stiskah.

Že 15 let sem na razne načine povezan z mediji, predvsem ostaja radio moja večna ljubezen, saj sem začel kot radijski voditelj. Skozi leta sem vodil različne komunikacijske treninge, s poudarkom na javnem nastopanju. Še vedno se precej pojavljam v medijih, občasno kot Predsednik sindikata centrov za socialno delo Slovenije SINCE07, pa tudi samostojno pišem o psiholoških temah (najstniška revija Smrklja, Naša žena).

KNJIGE

rpman bracar 2

Roman Brcar

 

Roman Brcar je avtor zbirke “Moje Življenje …”. Izid njegovega prvega dela “Moje Življenje brez nje” je predviden za 19. december 2014. Začetki zbirke segajo v leto 2013, ko je avtor doživel težko življensko izkušnjo, ki je hkrati tudi predmet njegove knjige.

Ko je pričel z raziskovanjem področja ločitev in s tem, kaj se v ljudeh dogaja, ko se razidejo, je našel literaturo, ki so jo napisali terapevti in psihologi. Le malo pa je bilo literature, ki o tej temi govori iz osebnih izkušenj. Odločil se je, da bo spregovoril o tej, kaj se mu je zgodilo.

Roman trenutno piše nadaljevanje z delovnim naslovom “Moje Življenje gre naprej”.

 

KNJIGE

dr jovanovic

doc.dr. Dušan Jovanovič

 

Izr. prof. dr. Dušan Jovanovič, doktor pravnih znanosti, je izredni profesor za področje prava na Univerzi v Mariboru, Ekonomsko-poslovni fakulteti. Izpopolnjeval se je predvsem na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, College of Law University of Cincinnati, Kingston University London in Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Je član Pravniškega društva v Mariboru in član svetovnega združenja International Bar Association. S svojimi strokovnimi in znanstvenimi razpravami ter članki se ukvarja predvsem s področjem korporacijskega prava in korporacijskega upravljanja. Je avtor in soavtor več publikacij v slovenskem prostoru in tudi v tujini. Sodeluje pri različnih raziskovalnih projektih s področja korporacijskega prava ter kot predavatelj na različnih strokovnih seminarjih in posvetovanjih. Kot neodvisen in korporacijski strokovnjak je član nadzornih svetov gospodarskih družb, sodeluje pa tudi pri delu različnih državnih in nedržavnih organov in institucij s svojega področja.

 

KNJIGE

dr. Andreja Primec

 

Andreja Primec, doktorica pravnih znanosti, je docentka za področje gospodarskega prava na Univerzi v Mariboru, Ekonomsko-poslovni fakulteti. Svojo poklicno pot je začela na Višjem sodišču v Mariboru, sprva kot pripravnica, po opravljenem pravniškem državnem izpitu pa kot strokovna sodelavka. Leta 1993 je postala zunanja sodelavka Katedre za gospodarsko pravo na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, kjer je kot visokošolska učiteljica zaposlena še danes. Prvenstvena področja njenega znanstvenega in strokovnega ustvarjanja so gospodarsko pravo, mednarodno gospodarsko pravo, arbitražno pravo, obligacijsko pravo in javna naročila. Ob tem objavlja v strokovnih revijah Podjetje in delo, Pravna praksa, Naše gospodarstvo in drugod. Je avtorica in soavtorica več pravnih publikacij v slovenskem prostoru. Kot predavateljica sodeluje tudi na različnih strokovnih seminarjih in posvetovanjih. Glavnino stokovnega dela opravlja v okviru aplikativnih projektov preko Inštituta za gospodarsko pravo pri Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru.

KNJIGE

 kraljic suzana 02

Dr. Suzana Kraljić

Dr. Suzana Kraljić je izredna profesorica prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Doktorsko disertacijo za naslovom »Mediacija kot metoda reševanja družinskopravnih sporov« je zagovarjala pod mentorstvom prof. dr. Vesne Rijavec januarja 2008.
Kot gostujoča predavateljica je predavala na Univerzi Novi Sad (Srbija), Philips-Universität Marbur (Nemčija), Mikolas Romeris University (Litva) ter na Tallin Health Care Colleage (Estonija).
Je nosilka bilateralnega ARRS projekta z Ozyegin Univerzo v Turčiji.
V sklopu DMSZT Maribor redno sodeluje pri licenčnih izobraževanjih medicinskih sester.
Je predsednica uredniškega odbora pri reviji Medicine, Law and Society ter redna članica organizacijskega odbora letne konference Medicina, pravo in družba.
Redno in z aktivno udeležbo sodeluje tudi na raznih mednarodnih konferencah, npr. Brisbane, New York, Nassau, Dunaj, Chester, La Coruna, Tel Aviv, Bratislava, Makarska, Zagreb, Beograd, Hamburg, London, itd.
Je članica Državne maturitetne komisije ter Medresorske komisije za pripravo novega družinskega zakonika.
Kot nacionalna poročevalka je in trenutno sodeluje v različni mednarodnih projektih, vodenih s strani priznanih in renomiranih institucij: npr. The Hague: T.M.C. Asser Instituut, The Academy of European Law (ERA), Deloitte Belgium, University of Abeerden, University of Osijek, The World Justice Project, itd.
Je Erasmus koordinatorica na PF UM ter članica senata PF UM.
Je poročena in mati treh otrok.

KNJIGE

Dr.MitjaDeinsinger

Dr. Mitja Deinsinger

 


Diplomiral je na Pravni fakulteti v Ljubljani. Na isti fakulteti je opravil tudi magisterij in doktorat. Poklicno delo je opravljal v pravosodju, med drugim je bil namestnik republiškega javnega tožilca, vrhovni sodnik svetnik na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, kjer je bil med drugim vodja kazenskega oddelka, predsednik senata za računsko upravne spore in predsednik drugostopenjskega senata za zadeve zavarovalništva, revidiranja in trga vrednostnih papirjev. od leta 1997 do leta 2003 pa predsednik Vrhovnega sodišča. Leta 2008 je bil izvoljen za ustavnega sodnika. Kot predsednik Vrhovnega sodišča je bil soustanovitelj stalne konference vrhovnih sodišč Srednje Evrope, v sodelovanju z ministrom za pravosodje pa soustanovitelj Centra za izobraževanje v pravosodju, sodeloval je v pristopnih pogajanjih za vključitev v Evropsko unijo. Od leta 1984 je vodil več delovnih skupin za pripravo zakonodaje s kazenskega področja in kot svetovalec sodeloval pri delu posameznih delovnih skupin za pripravo zakonov. Veliko je objavljal v strokovnih revijah in je avtor komentarja prvega Kazenskega zakona SR Slovenije leta 1985 in nove izdaje 1988, komentarja novega Kazenskega zakonika– posebni del leta 2002, knjige Odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja leta 2007 ter soavtor strokovnih monografij (Komentar Ustave Republike Slovenije in Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja s komentarjem leta 2000). Na Pravni fakulteti v Ljubljani je devet let predaval v IV. letniku predmet Gospodarsko kazensko pravo, leta 2007 in 2008 pa je bil predstojnik Katedre za kazensko pravo na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici.

KNJIGE