Kontakt

PZ MB d.o.o.
Prečna ulica 16
2212 Šentilj v Slovenskih Goricah

Matična številka 6291457000
Davčna številka SI73820709

Email: info.pz@amis.net

Copyright © 2014 PZ-MB d.o.o. izdelava spletnih strani StraniZaVas.com. Vse pravice pridržane.


Naročilo

Za naročilo knjig založbe PZ-MB d.o.o. izpolnite obrazec na spodnji povezavi:

Naročilo knjig

 

NOVOST!

 knjiga1-3d

gospo pravo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Novosti v postopkih javnega naročanja in nov Zakon ZJN-3

V avgustu 2015 je bil sprejet nov Zakon o javnem naročanju – ZJN-3, z datumom uveljavitve 1. 4. 2016, kar pomeni, da je zakonodajalec zanj predvidel relativno dolg vacatio legis.
Verjetno tej odločitvi botrujejo utemeljeni razlogi. Kot enega izmed njih je mogoče navesti, da se z ZJN-3 v slovenski pravni red implementira nov sveženj evropske zakonodaje, natančneje dve evropski direktivi: Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L št. 94 z dne 28. 3. 2014) in Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev, ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES (UL L št. 94 z dne 28. 3. 2014). ZJN-3 nadomešča predhodna zakona: Zakon o javnem naročanju – ZJN-2 in ZJNVETPS.

Iz vsebine

pdf-download

 

Format: A5
Vezava: Trda
Število strani: 150
Izid: maj 2016

 

Cena:
Cena brez DDV: 50,23 €
Avtor(ica): dr. Andreja Primec
Opis

Poleg določenih vsebinskih sprememb, ZJN-3 prinaša tudi obilico nove terminologije.

Med pomembnejše novosti spadajo:
- nove vrste postopkov (partnerstvo za inovacije, konkurenčni postopek s pogajanji, omejeni postopek, ki je nadomestil postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti),
- dopustna ponudba (ki je primerljiva s prejšnjo popolno ponudbo),
- preverjanje usposobljenosti gospodarskih subjektov (poleg absolutnih izključitvenih razlogov se dodajajo nekateri novi fakultativni razlogi, kot npr. lastne negativne izkušnje naročnika iz predhodnega postopka, itd.),
- izrecno določena dokazila za ugotavljanje sposobnosti (izrecno se določa, katera dokazila lahko za ugotavljanje sposobnosti posameznega gospodarskega subjekta zahteva naročnik, kot tudi katera vrsta dokazila je primerna za izkazovanje zahtevanih pogojev),
- enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD (ki se uvaja z namenom poenostavitve javnega naročanja in se uporablja kot predhodni dokaz, da gospodarski subjekt izpolnjuje vse zakonske zahteve glede njegove splošne usposobljenosti kot tudi posebne zahteve, ki jih je v postopku postavil naročnik),
- možnost spremembe pogodbe med izvedbo javnega naročila (brez novega postopka javnega naročanja v zakonsko določenih primerih),
- merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe (ki se določi na podlagi cene ali stroškov oziroma s pomočjo najboljšega razmerja med ceno in kakovostjo; cena ne more biti edino merilo v primeru javnih naročil arhitekturnih in inženirskih storitev), itd.

Namen strokovne monografije Novosti v postopkih javnega naročanja je, da uporabnike strokovno in na čim bolj razumljiv način popelje skozi poglavitne novosti, ki jih prinaša ZJN-3 in jim na ta način pomaga, da lahko v postopkih javnega naročanja uspešno sodelujejo. Vsebinskih sprememb, ki jih prinaša ZJN-3 ni zelo veliko, vendar dovolj, da mu bodo sodelujoči v postopkih javnega naročanja morali posvetiti dovolj pozornosti in svoja ravnanja prilagoditi določbam nove zakonodaje. Ta naloga čaka naročnike, ki bodo novosti morali upoštevati pri pripravi javnega razpisa, kot tudi ponudnike, ki se bodo le z dopustno ponudbo lahko potegovali za dodelitev javnega naročila.