Kontakt

PZ MB d.o.o.
Prečna ulica 16
2212 Šentilj v Slovenskih Goricah

Matična številka 6291457000
Davčna številka SI73820709

Email: info.pz@amis.net

Copyright © 2014 PZ-MB d.o.o. izdelava spletnih strani StraniZaVas.com. Vse pravice pridržane.


Naročilo

Za naročilo knjig založbe PZ-MB d.o.o. izpolnite obrazec na spodnji povezavi:

Naročilo knjig

 

NOVOST!

 knjiga1-3d

gospo pravo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zakon o nepravdnem postopku ZNP-1

ZNP-1 s komentarjem in sodno prakso je prva takšna izdaja v Sloveniji!

Novosti v nepravdnem postopku ZNP-1 je ključni procesni zakon, ki bo omogočil, da bo v praksi zaživela reforma družinske zakonodaje, ki je bila začrtana leta 2017 s sprejetjem Družinskega Zakonika. Ta je uredil družinska materialnopravna razmerja in v celoti prenesel pristojnost za odločanje v družinskih zadevah s centrov za socialno delo na sodišča, z ZNP-1 pa se določajo pravila sodnega postopka, po katerih se bodo po 15. aprilu 2019 ta razmerja urejala.
Avtorji komentarja so izbrani strokovnjaki dr. Urška Kežmah – urednica, izr.prof.dr. Suzana Kraljić, mag. Matej Čujovič, mag. Andreja Dajčman, ki imajo dolgoletne praktične in teoretične izkušnje pri vodenju, zastopanju ali teoretičnem preučevanju nepravdnih postopkov. Tako bo pričujoča knjiga bralcu omogočila poglobljeno seznanitev s posameznimi instituti nepravdnega procesnega prava v teoriji in njihovo uporabo v praksi.
Danes skrbništvo tako predstavlja posebno obliko odraslih oseb, ki niso sposobne same skrbeti zase, za svoje pravice in koristi. Skrbništvo je v zadnjih letih, predvsem na področju varstva odraslih oseb, ki niso sposobne skrbeti same zase, za svoje pravice in koristi, bilo deležno pomembnih sprememb, tako na konvencijski ravni kakor tudi v sodobni sodni praksi sodišč (npr. SEU; ESČP, slovenskih sodišč). Pomemben mejnik je postavila Konvencija o pravicah invalidov, ki je postavila temelje sodobnega skrbništva za odrasle osebe, saj je njeno izhodišče, da se kljub potrebi po postavitvi pod skrbništvo, ohrani njena samostojnost, kolikor je to možno. Sledeč temu je novi Družinski zakonik odpravil odvzem poslovne sposobnosti ter s tem zagotovil sledenje sodobnim smernicam na tem kompleksnem pravnem področju, ki v vsakdanjem življenju in praksi odpira vprašanja tako na materialnem kakor procesnem področju. S skrbništvom, kot posebno obliko varstva otrok, se poskuša zagotoviti otrokom, za katere ne skrbijo s

Format: B5

Vezava: Trda
Število strani: cca 1000
Izid: leta 2020

Cena: v prednaročilu -20% popusta

Cena:
Cena brez DDV: 166,86 €
Avtor(ica): Mag. Matej Čujovič
Opis

Od 15. 4. 2019 velja novi Zakon o nepravdnem postopku (ZNP-1), ki zamenjuje prej veljavni ZNP iz leta 1986. Gre za pomemben premik v procesni zakonodaji, saj ZNP-1 dopolnjuje reformo družinske zakonodaje. ZNP-1 je ključni procesni zakon, ki ureja pravice udeležencev postopka, posebno varstvo otrok in oseb, ki niso sposobne same skrbeti za svoje pravice in interese.

Glavnina sprememb in novosti ZNP-1 je tako namenjena procesni ureditvi postopkov za ureditev osebnih stanj in družinskih razmerij. ZNP-1 v teh postopkih omogoča učinkovitejšo zaščito pravic vseh udeležencev postopka, zlasti pa otrok in drugih oseb, ki niso sposobne same skrbeti za svoje pravice in interese. Z ureditvijo v ZNP-1 se izboljšuje položaj otroka v postopku. Tako z določbami, ki urejajo njegovo pravico, da izrazi svoje mnenje, kot npr. z ustrezno umestitvijo instituta zagovorništva otroka. Zakon daje ključno procesno vlogo v teh postopkih tudi centrom za socialno delo, ki morajo že po Družinskem zakoniku izvesti vsa potrebna dejanja, ki jih zahteva varstvo otrokovih pravic in koristi. To svojo vlogo bodo udejanjali prek podaje svojih strokovnih mnenj, kot predlagatelji postopkov ali kot zakoniti udeleženci postopkov.

Nova procesna ureditev bo omogočila, da se bo o družinskih razmerjih odločalo po istih postopkovnih pravilih, pred istim stvarno pristojnim sodiščem in praviloma tudi pred istim pristojnim sodnikom. S tem se odpravlja dosedanja delitev, da o nekaterih družinsko pravnih vprašanjih odločajo sodišča splošne pristojnosti po pravilih pravdnega ali nepravdnega postopka, o nekaterih pa po pravilih upravnega postopka centri za socialno delo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in kasneje Upravno sodišče.

ZNP-1 tako krepi vlogo sodnika in daje večji poudarek na vsebinskem odločanju. Reformirana so procesna pravila za vodenje postopka na prvi stopnji in pravna sredstva. Zakon poudarja vlogo centrov za socialno delo in jim tudi nalaga nove pristojnosti.

Knjiga ZNP-1 s komentarjem in sodno prakso je zasnovana kot praktični priročnik, kjer bo pri posameznih členih prikazan tudi relevantna sodna praksa slovenskih sodišč pa tudi Evropskega sodišča za človekove pravice in sodišča EU.