Kontakt

PZ MB d.o.o.
Prečna ulica 16
2212 Šentilj v Slovenskih Goricah

Matična številka 6291457000
Davčna številka SI73820709

Email: info.pz@amis.net

Copyright © 2014 PZ-MB d.o.o. izdelava spletnih strani StraniZaVas.com. Vse pravice pridržane.


Naročilo

Za naročilo knjig založbe PZ-MB d.o.o. izpolnite obrazec na spodnji povezavi:

Naročilo knjig

 

NOVOST!

 

 Osnove gospodarskega in pogodbenega prava1

kazenski zakonik siva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferenca - seminar

KAKO PO NOVEM DRUŽINSKEM ZAKONIKU?

(19. 3. 2019 hotel HABAKUK - Maribor)

 

Konferenca - seminar na katerem napovedujemo vsebinsko bogat program, vrhunske predavatelje, prijetno druženje in vso tematiko na področju novega Družinskega zakonika (DZ), kateri je eden najpomembnejših zakonov, saj s svojo vsebino posega na najbolj občutljiva, ranljiva in marsikdaj tudi z osebno noto prežeta pravna razmerja. DZ je nadomestil Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki je bil sprejet pred več kot 40 leti. Za prakso bo dragocen pregled zakonodajnih novosti na področju Družinskega Zakonika (DZ), ter pregled sodne prakse, domačih in tujih sodišč, Sodišča Evropske unije ter Evropskega sodišča za človekove pravice, namenjene za sodnike, socialne delavce, odvetnike, notarje in drugih strokovnjakov iz (zavodi, osnovne šole, vrtci…). Konferenca - seminar je sestavljen iz šestih sklopov (predviden je tudi sedmi sklop – gostujočega predavatelja) ob katerih bomo spodbujali napredne ideje, znanja in izkušnje, ki so na področju nove Družinske zakonodaje, aktualne za strokovno in tudi širšo javnost.

   1. Prvi sklop - Otrokove koristi: od teorije do prakse 

Vsebina: Otrokove koristi so temeljno vodilo pri vseh dejavnostih, ki se nanašajo na otroke, tako v vertikalnih kakor tudihorizontalnih razmerjih. Vsebina »otrokovih koristi« je pri tem nedoreč en pojem – pravni standard, saj se mu bo vsebina dala v vsakem primeru posebej, pri čemer se bodo upoštevale tako okoliščine na strani otroka kakor tudi na strani staršev. Avtorica po predstavila sodobne poglede na opredelitev otrokove koristi v teoriji in praksi.

   2.Drugi sklop - Razveza zakonske zveze in premoženjskopravna razmerja po novem DZ 

Vsebina: Področje zakonske zveze predstavlja eno izmed področij, ki je deležno mnogih zakonodajnih sprememb po DZ. Avtorica bo v prispevku podala predstavitev novih rešitev, ki jih prinaša DZ, še posebej pa bo pozornost namenila procesnopravnim vidikom razveze zakonske zveze ter urejanju premoženjskopravnih razmerij med zakoncema ob sklenitvi kakor tudi ob razvezi zakonske zveze.

   3.Tretji sklop - Nepravdni postopki v družinskopravnih zadevah 

Vsebina: Nepravdni postopki so se v Sloveniji razvijali predvsem pod vplivom teoretič nih razmišljanj v pravni literaturi in stališč sodne prakse, zlasti pred višjimi sodišči. Širitve pristojnosti sodišč na področ ju družinskega prava so ustvarile potrebo po preveritvi temeljnih načel in splošnih procesnih določb. Postopki v družinskih zadevah bodo obravnavani iz vidika civilnega procesnega prava, pri čemer se bo upoštevala reforma DZ in primerjalnopravne težnje. Avtorica bo namenila pozornost prenosu pristojnosti z upravnih organov na sodišča. Sledi razmejitev med pravdnim in nepravdnim postopkom z razlogi za opravljeno zakonodajno izbiro in primerjalnopravnimi utemeljitvami. Pomemben del je seznam posameznih postopkov z navedbo vrste pristojnosti in postopka.

  4.Četrti sklop - Začasne odredbe - novosti, ki jih prinaša DZ

Vsebina: Družinski zakonik prinaša številne novosti tudi na področ ju začasnih ukrepov. V prispevku bodo zato posebej predstavljeni posamezni začasni ukrepi in tisti trajnejše narave. Predstavljene bodo predpostavke za odreditev posameznega ukrepa, čas trajanja ukrepa in dolžnosti sodišča v okviru t. i. preverjanja utemeljenosti nadaljnjega izvajanja ukrepa.

   5. Peti sklop - Nova vloga centra za socialno delo med straši, otrokom in sodiščem 

Vsebina: Z družinskim zakonikom centri za socialno delo pridobivajo novo vlogo, ki bo sicer zelo podobna trenutni, vendar z osnovno razliko prenosa njihovega odločanja na sodišča. Primarno bo na ta način centru za socialno delo nekako vrnjena vloga svetovalca in pomočnika, ob tem pa bo vzpostavljen nov način sodelovanja s sodišči, kjer se uveljavlja cela paleta različnih možnih ukrepov za zaščito otrok, ki jih do sedaj ni bilo. Avtorica bo v svojem prispevku preletela nov način sodelovanja med sodišči in centri za socialno delo, kaj se od katerega izmed njiju pričakuje in kaj to pomeni v praksi. Del prispevka bo namenjen vprašanju delovanja današnjih staršev, kadar se med njima razvije visok konflikt in kako se na to odzivajo institucije, predvsem v okviru zaščite otrok.

   6.Šesti sklop - Družinsko podjetništvo in korporacijski izzivi 

Vsebina: Družinsko podjetništvo in korporacijski izzivi - govora bi bilo predvsem o družinskih podjemih in prenosu poslovanja v družinskem krogu glede na pravnoorganizacijsko obliko, izbor oblike za poslovanje in ureditev upravljanja v okviru družinskega podjetja ter možnosti izstopov, … v povezavi z relacijami Družinskega zakonika med povezanimi osebami.

   7.Sedmi sklop – Predviden gostujoči predavatelj - notar

Vse to in še marsikaj zanimivega lahko pričakujete na konferenci - seminarju pod Pohorjem, kjer nas bo gostil krasen hotel Habakuk - prisrčno torej vabljeni, da se nam pridružite.


Program: 

08.30 - 09.00  Registracija - recepcija konference / seminarja
09.00 - 09.15 Uvodni nagovor - pozdrav
09.15 - 10.15  Prvi sklop izr. prof. dr. Suzana Kraljić - Otrokove koristi: od teorije do prakse
10.15 - 11.15 Drugi sklop prof. dr. Vesna Rijavec - Razveza zakonske zveze in premoženjskopravna razmerja po novem DZ
11.15 - 11.45 Odmor s prigrizkom (sadje, minjon ali sladko in slano pecivo) in kavo (čaj, voda, mineralna voda, sok)
11.45 - 12.45  Tretji sklop izr. prof. dr. Tjaša Ivanc - Nepravdni postopki v družinskopravnih zadevah
12.45 - 13.45 Četrti sklop dr. Urška Kežmah - Začasne odredbe – novosti, ki jih prinaša DZ
13.45 - 14.00 Kratek odmor
14.00 - 15.00  Peti sklop Sendi Murgel uni.dipl.prav - Nova vloga centra za socialno delo med straši, otrokom in sodiščem
15.00 - 16.00  Šesti sklop izr. prof. dr. Dušan Jovanovič - Družinsko podjetništvo in korporacijski izzivi
16.00 - 17.00  Sedmi sklop – Predviden gostujoči predavatelj - Tema notariati


O PREDAVATELJIH

1. Suzana Kraljić je izredna profesorica. Na Pravni fakulteti UM predava Družinsko in dedno pravo ter Medicinsko pravo. Posebno pozornost pri svojem raziskovalnem delu posveč a otroškemu pravo in pacientovim pravicam. Usposabljala se je v Kingstonu, Bayreuthu, Splitu in Budimpešti. Predavala je na več ih tujih fakultetah (Vilnus, Marburg, Novi Sad, Tallin) in mnogih mednarodnih konferencah (New York, Toronto, Nassau, Hamburg, Oslo, Tel Aviv …). Kot raziskovalka pa je sodelovala pri projektih priznanih inštitutov (T. M. C. Asser Instituut, Era, Deloitte Brussels, University of Abeerdeen…), sama pa je nosilka treh bilaterlanih projektov (Turčija, Hrvaška, BIH) ter enega ŠIPK projekta. Je nacionalna kontaktna toč ka pri EAHL. Je članica ISFL, IASJF in EAHL. Je tudi avtorica številnih člankov, monografij ali samostojnih poglavij v monografiji, ki so objavljeni doma in v tujini (Npr. Braziliji, Nemčiji, ZDA, Nizozemskem, Turčiji, Srbiji, Hrvaškem…).

2. Vesna Rijavec je bila vrsto let dejavna v pravosodju kot sodnica; je redna profesorica za civilno pravo, dekanica Pravne fakultete Univerze v Mariboru, predstojnica Inštituta za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo Pravne fakultete, Univerze v Mariboru ter nosilka predmeta Civilno procesno pravo. Na raziskovalnem področju je nosilka večih velikih mednarodnih projektov. Je avtorica številnih znanstvenih in strokovnih razprav, člankov in monografij na področju civilnega procesnega prava. Vesna Rijavec je članica Znanstvenega združenja za mednarodno procesno pravo, Mednarodnega združenja za družinsko pravo in Društva pravnikov Slovenije in je bila članica ekspertne skupine za Peer evalvacijo Pravne fakultete Univerze na Dunaju in za evalvacijo raziskovalne dejavnosti na področju civilnega pravana Pravni fakulteti v Gradcu. Uvrščena je na listo tujih recenzentov za evalvacijo pedagoških in raziskovalnih programov v Avstriji, na Hrvaškem in v Srbiji. Bila je gostujoča predavateljica na tujih univerzah v Gradcu, Hamburgu, Göttingenu, Dunaju, Tokiu, Kiotu, Zagrebu, Skopju… ter aktivna udeleženka na številnih konferencah in posvetih v tujini npr. na Inštitutu Maxa Plancka v Hamburgu in doma npr. naposvetih Medicina in pravo, Dnevih slovenskih pravnikov, Šoli civilnega procesnega prava in Sodniških šolah.

3. Tjaša Ivanc je izredna profesorica za predmetno področje civilno procesno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Poleg zelo dinamičnega pedagoškega in raziskovalnega dela je aktivna članica organov Pravne fakultete – Katedre za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo in od leta 2015 č lanica Senata Pravne fakultete Univerze v Mariboru, članica Komisije za študijske zadeve Senata Pravne fakultete in članica Komisije za znanstveno-raziskovalne zadeve Senata Pravne fakultete.

Sicer se v njenem raziskovalnem področju prepletajo civilno procesno pravo, evropsko civilno procesno pravo ter stvarno pravo in je avtorica in soavtorica knjig, samostojnih sestavkov v monografijah in znanstvenih člankov, med katerimi gre izpostaviti objave pri založbah Kluwer Law International, Intersentia, LexLocalis, WIRO, Eastlex, LeXonomica, GV Založba, Uradni list. Številne mednarodne izkušnje si je pridobila kot uspešna raziskovalka v mednarodnih projektih in nacionalnih projektih, in sicer Simplification of debt collection in the EU, Dimensions of Evidence in European Civil Procedure; Remedies Concerning Enforcement of Foreign Judgements: Brussels I Recast, Reforma nepravdnih postopkov v Sloveniji in številnih bilateralnih projektih (Rusija, ZDA, Nemčija, Turčija, Hrvaška, BIH, Makedonija). Leta 2016 je prejela priznanje "mlada pravnica leta", ki ga podeljuje Zveza društev pravnikov Slovenije, Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije in družba IUS-SOFTWARE.

4. Urška Kežmah je odvetnica, specializirana za področ je civilnega, gospodarskega prava, varstva osebnih podatkov ter mediacijo. Ima bogate praktič
ne izkušnje iz vodenja postopkov kot sodnica, opravljala je tudi naloge podpredsednice okrožnega sodišča v Mariboru, vodje pravdnega oddelka. Opravljala je naloge slovenske kontaktne točke v EJN. Predava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in Doba fakulteti Maribor ter na številnih strokovnih in znanstvenih dogodkih v Sloveniji in tujini. Kot predavateljica sodeluje pri izobraževalnem procesu Centra za izobraževanje v pravosodju (CIP). V letu 2018 je bila imenovana za izpraševalko za pravniški državni izpit za področje civilnega prava. Je avtorica številnih monografij in člankov.

5. Sendi Murgel, univ.dipl.prav., zaposlena na Inšpektoratu RS za delo, Socialna inšpekcija kot socialna inšpektorica, opravljen strokovni izpit iz področja socialnega varstva in opravljen pravniški državni izpit. Družinska mediatorka, dva mandata bila članica strokovnega sveta za družino za ministra MDDSZ, sodelovala pri projektu Zagovornik - glas otroka pri Varuhu človekovih pravic RS. Izvajam redna predavanja za Zvezo Sožitje na temo zakonodaje, pravic in socialnih transferjev, izvajam tudi redna predavanja za rejnike na Skupnosti CSD Slovenije, občasno pa še predavanja za strokovne delavce na CSD. Dolgo časa sem vodila aktive strokovnih delavcev na Skupnosti CSD, sodelovala na veliko različnih posvetih in konferencah na različne teme o delovanju CSD, objavila sem nekaj člankov.

6. Dušan Jovanovič, doktor pravnih znanosti, je izredni profesor za področje prava na Univerzi v Mariboru, Ekonomsko-poslovni fakulteti. Izpopolnjeval se je predvsem na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, College of Law University of Cincinnati, Kingston University Londonin Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Je član Pravniškega društva v Mariboru in član svetovnega združenja International Bar Association. S svojimi strokovnimi in znanstvenimi razpravami ter članki se ukvarja predvsem s področjem korporacijskega prava in korporacijskega upravljanja. Je avtor in soavtor več publikacij v slovenskem prostoru in tudi v tujini. Sodeluje pri različnih raziskovalnih projektih s področja korporacijskega prava ter kot predavatelj na različnih strokovnih seminarjih in posvetovanjih. Kot neodvisen in korporacijski strokovnjak je član nadzornih svetov gospodarskih družb, sodeluje pa tudi pri delu različnih državnih in nedržavnih organov in institucij s svojega področja.


PODROBNOSTI
Datum in čas dogodka: torek, 19. marec 2019, od 8.30 do 16.00
Lokacija: hotel Habakuk - velika dvorana Turner
Kontaktna oseba za naročila : Stanka Weingerl, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., 040 / 131 747

KOTIZACIJA
Kotizacija za konferenco - seminar in knjigo »Družinski zakonik s komentarjem« znaša 265 EUR (298,30 EUR z DDV). Deležni ste posebnega ugodnosti ob sočasnem nakupu knjige in seminarja -35% popusta na seminar!

Kotizacija za konferenco - seminar brez knjige znaša 100 EUR (122 EUR z DDV).
Cena knjige »Družinski zakonik s komentarjem« znaša 200 EUR (219 EUR z DDV).

Opomba! - Ob prijavi navedite izbrano kotizacijo!

 

PRIJAVE

Prijave sprejemamo po e - pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., faksu: 02/630 33 66 ali na spletni strani www.pzmb.si. Skrajni rok za odpoved udeležbe je 24 ur (en dan) pred seminarjem - v nasprotnem primeru vam zaračunamo kotizacijo v celoti! Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom na TRR organizatorja Založba WD, Denis Weingerl s.p., Fluksova ul. 1, 2000 Maribor, IBAN SI56 6100 0000 6399 825 (DELAVSKA HRANILNICA d.d.), sklic na št. 00 2019-davčna št. plačnika.

UGODNOSTI
Za vsako kupljeno knjigo v prednaročilu založbe PZ MB vam priznamo -20% popust na udeleženca konference - seminarja iz iste delovne organizacije.
Ste kupili 5 izvodov knjige, ima vaših 5 prijavljenih udeležencev -20% popusta!
Za vsakega naslednjega udeleženca iz iste delovne organizacije vam priznamo 10% popust.

Popust velja samo za naslednjega (drugega) udeleženca seminarja in ne vključuje knjige.

Prijavnica