Kontakt

PZ MB d.o.o.
Prečna ulica 16
2212 Šentilj v Slovenskih Goricah

Matična številka 6291457000
Davčna številka SI73820709

Email: info.pz@amis.net

Copyright © 2014 PZ-MB d.o.o. izdelava spletnih strani StraniZaVas.com. Vse pravice pridržane.


Naročilo

Za naročilo knjig založbe PZ-MB d.o.o. izpolnite obrazec na spodnji povezavi:

Naročilo knjig

 

NOVOST!

 knjiga1-3d

gospo pravo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRAVNA UREDITEV INSTITUTA SKRBNIŠTVO V LUČI SODOBNIH IZIVOV

Avtorici izr.prof.dr. Suzana Kraljić in Alenka Križnik sta podrobno pripravili priročnik, ki povzema temo skrbništvo, kot institut družinskega prava, je imelo pomembno vlogo že v času rimskega prava, in je omogočalo varstvo (tutela) in skrb (cura) za določene osebe, ki (takrat) iz različnih razlogov niso mogle skrbeti zase in svoje pravice in koristi. Skrbništvo se je skozi zgodovino razvijalo in prilagajalo času in potrebam.
Danes skrbništvo tako predstavlja posebno obliko odraslih oseb, ki niso sposobne same skrbeti zase, za svoje pravice in koristi. Skrbništvo je v zadnjih letih, predvsem na področju varstva odraslih oseb, ki niso sposobne skrbeti same zase, za svoje pravice in koristi, bilo deležno pomembnih sprememb, tako na konvencijski ravni kakor tudi v sodobni sodni praksi sodišč (npr. SEU; ESČP, slovenskih sodišč). Pomemben mejnik je postavila Konvencija o pravicah invalidov, ki je postavila temelje sodobnega skrbništva za odrasle osebe, saj je njeno izhodišče, da se kljub potrebi po postavitvi pod skrbništvo, ohrani njena samostojnost, kolikor je to možno. Sledeč temu je novi Družinski zakonik odpravil odvzem poslovne sposobnosti ter s tem zagotovil sledenje sodobnim smernicam na tem kompleksnem pravnem področju, ki v vsakdanjem življenju in praksi odpira vprašanja tako na materialnem kakor procesnem področju. S skrbništvom, kot posebno obliko varstva otrok, se poskuša zagotoviti otrokom, za katere ne skrbijo starši, ustrezno alternativno varstvo. Sledeč Družinskemu zakoniku, so starši namreč primarni imetniki starševske skrbi, vendar pa v primeru nastopa okoliščin, ki staršem izvrševanje le te onemogočajo (npr. odvzem starševske skrbi, smrt starša,…), ima država obveznost, da poskrbi za zagotavljanje pravic in koristi teh otrok. Prav tako pa država v sklopu skrbništva zagotavlja varstvo tudi drugim osebam, ki nimajo možnosti same skrbeti za svoje pravice in koristi.
Monografija »Pravna uredi

Format: A5

Vezava: Trda
Število strani: cca 678
Izid: Julij 2020

Cena: v prednaročilu -15% popusta

Cena:
Cena brez DDV: 97,75 €
Opis

Skrbništvo predstavlja danes pomembno in dinamično področje družinskega prava, saj se nanaša na osebe, ki predstavljajo dve od najbolj ranljivih družbenih skupin (otroke in odrasle osebe, ki ne morejo skrbeti same zase in svoje pravice in koristi). Zato ni presenetljivo, da je treba k temu pravnemu področju pristopiti tako z vidika analize nacionalne ureditve, ki je bila z Družinskim zakonikom in Zakonom o nepravdnem postopku deležna velikih sprememb in je s tem postavila nove izzive vsem, ki se s tem pravnim področjem ukvarjajo (sodniki, socialni delavci, zdravniki, mediatorji…), kakor tudi v luči obstoječih in prihajajoči mednarodnih smernic, postavljenih s sodobno sodno prakso kakor tudi na področju relevantnih mednarodnih dokumentov (npr. Konvencije o pravicah invalidov). Prikaz izbranih vidikov iz primerjalnopravnih ureditev, še posebej držav, ki imajo na tem področju pomembno vlogo in že dolgoletno prakso, pa bodo lahko služili kot pokazatelji dobre pravne prakse, ki jo bo moč aplicirati na sodobnih izzivov na področju skrbništva tudi v Sloveniji.

Monografija »Pravna ureditev instituta skrbništva v luči sodobnih izzivov« prinaša celoten prikaz kompleksnega področja skrbništva v luči zgodovinskih mejnikov, mednarodnih težišč, primerjalnopravnih pogledov in še posebej v luči sedanje (nove) ureditve področja skrbništva, tako z materialnega kakor tudi procesnega vidika. Za lažje razumevanje sodobnih pravnih izzivov, ki jih danes postavlja skrbništvo, vključuje monografije tudi sodne pristope k reševanju vprašanj s tega področja.

Monografija vključuje tudi zbirko obrazcev, ki se s svojo vsebino nanašajo na področje skrbništva!

 

Znanstvena monografija podaja celovit pristop k pravni ureditvi skrbništva in bo dobrodošla vsem, ki se pri svojem delu, srečujejo s tem pomembnim pravnim področjem (npr. sodniki, odvetniki, notarji, socialni delavci, mediatorji, zdravniki, ….).

Opis

V knjigi je poudarjen del o kapitalskih družbah in posebej o delniški družbi, ki je tudi predmet urejanja prevzemne zakonodaje (ZPre-1), o načinih njene ustanovitve, finančni, kapitalski in organizacijski strukturi. Iz istega razloga so v knjigi obdelana tudi statusna preoblikovanja kot instrument podjetniškega prestrukturiranja, povezovanje družb v koncerne z namenom doseganja sinergijskih učinkov ter v poslovni praksi v zadnjem času zelo aktualni prevzemi delniških družb.

 

Že iz povedanega sledi, da je podan v delu večji poudarek na pravu gospodarskih družb, ki je podvrženo nenehnim spremembam in prilagoditvam praksi gospodarskih subjektov in trenutnim gospodarskim razmeram v državnem in globalnem okolju. Hkrati je prav zelo hitro spreminjanje značilnost EU, in sicer v smeri večje fleksibilnosti in modernizacije, kar je tudi del prizadevanj Evropske unije za povečanje konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Navedene spremembe se odražajo tudi v aktualnosti predstavljenega področja z novitetami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Zakona o prevzemih (ZPre-1) ter podanimi praktičnimi izkušnjami iz gospodarske prakse prevzemanja družb.   

 

Knjiga je razdeljena na več zaokroženih poglavij, ki se medsebojno prepletajo in tvorijo celoto, hkrati pa so lahko uporabljivi kot posamezne vsebine za reševanje praktičnih izzivov v gospodarstvu in prevzemnih postopkih. Na začetku so predstavljeni nekateri temeljni korporacijsko-pravni pojmi, sledi celovito predstavljen statusni položaj gospodarskih družb (delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, evropska delniška družba, komanditna delniška družba ter osebne družbe), samostojnega podjetnika (s.p.), kjer je poudarek na vsebinskem delu kapitalskih družb, njihovem strukturiranju (kapitalskem in upravljalskem), statusnem preoblikovanju in povezovanju, kot pomembni kategoriji poprevzemnih postopkov. Sledi poglavje teorije in prevzemnega prava iz ZPre-1 ter opisi in izzivi managerskih prevzemov, s poudarkom na slovenski in primerljivi praksi.

 

Avtorji se zavedajo kompleksnosti in dinamičnosti gospodarskega-statusnega in prevzemnega prava, zato bodo avtorji knjigo v skladu s predstavljenim dopolnjevali in spreminjali tudi v prihodnje, zato pričakujejo kritične pripombe in predloge zainteresirane javnosti.