Kontakt

PZ MB d.o.o.
Prečna ulica 16
2212 Šentilj v Slovenskih Goricah

Matična številka 6291457000
Davčna številka SI73820709

Email: info.pz@amis.net

Copyright © 2014 PZ-MB d.o.o. izdelava spletnih strani StraniZaVas.com. Vse pravice pridržane.


Naročilo

Za naročilo knjig založbe PZ-MB d.o.o. izpolnite obrazec na spodnji povezavi:

Naročilo knjig

 

NOVOST!

 knjiga1-3d

gospo pravo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZAKON O ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSEB ZA KAZNIVA DEJANJA

S komentarjem, sodno prakso in literaturo
Dr. Mitja Deisinger, avtor komentarja Posebnega dela Kazenskega zakonika, bo do jeseni pripravil še komentar »Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja«. Avtor je bil pobudnik zakonske ureditve kazenske odgovornosti pravnih oseb v naši državi ter vodja delovne skupine, ki je pripravila ta zakon. Na podlagi temeljne določbe v Kazenskem zakoniku je bil Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD) sprejet in je začel veljati s 1. Januarjem 1995. Avtor, dr. Ivan Bele, dr. Vid Jakulin in Vlado Balažic so leta 2000 izdali prvi komentar tega zakona. Dr. Mitja Deisinger je potem v letu 2007 izdal monografijo »Odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja«, skupaj s prof. dr. Miroslavom Vrhovškom pa je tudi avtor dveh izdaj v letih 2009 in 2010 v Srbiji v Beogradu (»Krivična odgovornost pravnih lica«).

Format: A5

Vezava: Trda
Število strani: cca 700
Izid: Junij 2020

Kazalo

pdf-download

Cena:
Cena brez DDV: 120,00 €
Avtor(ica): Dr. Mitja Deinsinger
Opis

Zakon je po sprejemu doživel več sprememb, od temeljne določbe v 42. členu Kazenskega zakonika, sprememb in dopolnitev ZPOKD- A v letu 2004, ZOPOKD-B v letu 2008 in ZOPKD-C  v letu 2012.  Poleg tega so bila z novim Kazenskim Zakonikom KZ-1 spremenjena številna kazniva dejanja, ki se nanašajo na pravne osebe. Spremembe so nastale tudi s spremembami številnih zakonov, katerih kršitev pomeni kazensko odgovornost pravnih oseb. Z vstopom v Evropsko unijo so tudi za pravne osebe začeli veljati njeni številni predpisi. Vse omenjene spremembe terjajo nov komentar zakona, ki bo v pomoč pri kazenskih postopkih zoper pravne osebe. 

V novem komentarju zakona bo predstavljena nova spremenjena zasnova kazenske odgovornosti pravnih ter vse oblike kaznivih dejanj, ki pridejo v poštev za pravne osebe. Poleg tega bo komentar dopolnjen s sodno prakso, ki je nastala po sprejemu zakona zlasti v zadnjih letih, kot tudi spremljajoča literatura in pojasnila ob sprejetih novelah zakona.

Komentar bo v pomoč tako obtoženim pravnim osebam, predvsem gospodarskim družbam, pri njihovi obrambi,  kot seveda tudi državnim tožilstvom in sodiščem pri zagotavljanju zakonitega dela v kazenskih postopkih zoper pravne osebe.  

Opis

V knjigi je poudarjen del o kapitalskih družbah in posebej o delniški družbi, ki je tudi predmet urejanja prevzemne zakonodaje (ZPre-1), o načinih njene ustanovitve, finančni, kapitalski in organizacijski strukturi. Iz istega razloga so v knjigi obdelana tudi statusna preoblikovanja kot instrument podjetniškega prestrukturiranja, povezovanje družb v koncerne z namenom doseganja sinergijskih učinkov ter v poslovni praksi v zadnjem času zelo aktualni prevzemi delniških družb.

 

Že iz povedanega sledi, da je podan v delu večji poudarek na pravu gospodarskih družb, ki je podvrženo nenehnim spremembam in prilagoditvam praksi gospodarskih subjektov in trenutnim gospodarskim razmeram v državnem in globalnem okolju. Hkrati je prav zelo hitro spreminjanje značilnost EU, in sicer v smeri večje fleksibilnosti in modernizacije, kar je tudi del prizadevanj Evropske unije za povečanje konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Navedene spremembe se odražajo tudi v aktualnosti predstavljenega področja z novitetami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Zakona o prevzemih (ZPre-1) ter podanimi praktičnimi izkušnjami iz gospodarske prakse prevzemanja družb.   

 

Knjiga je razdeljena na več zaokroženih poglavij, ki se medsebojno prepletajo in tvorijo celoto, hkrati pa so lahko uporabljivi kot posamezne vsebine za reševanje praktičnih izzivov v gospodarstvu in prevzemnih postopkih. Na začetku so predstavljeni nekateri temeljni korporacijsko-pravni pojmi, sledi celovito predstavljen statusni položaj gospodarskih družb (delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, evropska delniška družba, komanditna delniška družba ter osebne družbe), samostojnega podjetnika (s.p.), kjer je poudarek na vsebinskem delu kapitalskih družb, njihovem strukturiranju (kapitalskem in upravljalskem), statusnem preoblikovanju in povezovanju, kot pomembni kategoriji poprevzemnih postopkov. Sledi poglavje teorije in prevzemnega prava iz ZPre-1 ter opisi in izzivi managerskih prevzemov, s poudarkom na slovenski in primerljivi praksi.

 

Avtorji se zavedajo kompleksnosti in dinamičnosti gospodarskega-statusnega in prevzemnega prava, zato bodo avtorji knjigo v skladu s predstavljenim dopolnjevali in spreminjali tudi v prihodnje, zato pričakujejo kritične pripombe in predloge zainteresirane javnosti.