Kontakt

PZ MB d.o.o.
Prečna ulica 16
2212 Šentilj v Slovenskih Goricah

Matična številka 6291457000
Davčna številka SI73820709

Email: info.pz@amis.net

Copyright © 2014 PZ-MB d.o.o. izdelava spletnih strani StraniZaVas.com. Vse pravice pridržane.


Naročilo

Za naročilo knjig založbe PZ-MB d.o.o. izpolnite obrazec na spodnji povezavi:

Naročilo knjig

 

NOVOST!

 knjiga1-3d

gospo pravo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Osnove gospodarskega pogodbenega in statusnega prava

Avtorji red. prof. dr. Boruta Bratine, izr. prof. dr. Dušana Jovanoviča (urednik), izr. prof. dr. Petra Podgorelca in izr. prof. dr. Andreje Primec, ob pomoči strokovnega sodelavca Jake Premzla, predstavljajo že tretjo prenovljeno in dopolnjeno izdajo predmetnega učbenika, ki je celovit učbenik za predmete s področja gospodarskega in pogodbenega prava na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru in pri predmetih, pri katerih omenjeni avtorji sodelujejo kot (so)nosilci predmetov.

Format: B5

Vezava: Broširana
Število strani: 668
Izid: 21. december 2018

 

Cena:

Prodajna cena 43,00 €
Opis

Učbenik je napisan tako, da je primeren pripomoček za študij vseh »pravnih« predmetov na vseh študijskih programih. Zato je v učbeniku najbolj poudarjen del o delniški družbi, o načinih njene ustanovitve, finančni in organizacijski strukturi. Iz tega razloga so v učbeniku tudi statusna preoblikovanja kot instrument podjetniškega prestrukturiranja, povezovanje družb v koncerne z namenom doseganja sinergijskih učinkov ter  v poslovni praksi v zadnjem času zelo aktualni prevzemi delniških družb. Poglavje o prenehanju družb, vključno s finančnim prestrukturiranjem, prisilno poravnavo in stečajnim postopkom, obsega teme, ki jih je treba v osnovah osvojiti že v prvih letnikih dodiplomskih študijskih programov, uporabno pa je tudi za študij v višjih letnikih in drugi stopnji bolonjskega študijskega programa, kakor tudi na tretji stopnji študija pri posameznih predmetih.

Že iz povedanega sledi, da je v učbeniku večji poudarek na pravu gospodarskih družb. V primerjavi z gospodarskim pogodbenim pravom je namreč korporacijsko pravo mnogo obsežnejše, kompleksnejše in zahtevnejše ter podvrženo nenehnim spremembam in prilagoditvam praksi gospodarskih subjektov in trenutnim gospodarskim razmeram v državnem in globalnem okolju. Hkrati je prav zelo hitro spreminjanje značilnost EU, in sicer v smeri večje fleksibilnosti in modernizacije, kar je tudi del prizadevanj Evropske unije za povečanje konkurenčnosti evropskega gospodarstva.

Učbenik je razdeljen na več zaokroženih poglavij, ki se medsebojno prepletajo in tvorijo celoto, hkrati pa so lahko uporabljivi kot posamezne vsebine za predmete, ki ne obravnavajo celotne tematike predmetnega učbenika. Na zečetku so predstavljeni nekateri temeljni pravni pojmi, vključno z viri gospodarskega prava. Zelo pomembno poglavje je poglavje o Evropski uniji, ki vključuje tako institucionalno strukturo kot njene pravne vire ter razmerje med evropsko in domačo zakonodajo. Temu sledijo stvarne pravice (na primer lastninska pravica, zastavna pravica, stavbna pravica) sodno in arbitražno varstvo pravic ter obveznostno pravo z najpomembnejšimi tipi gospodarskih pogodb (prodajna, komisijska, agencijska, posredniška, gradbena, zavarovalna in nekatere prevozne pogodbe) ter vrednostnimi papirji (menica, ček, obveznica, skladiščnica, nakladnica). Gospodarsko zelo pomemben vrednostni papir je delnica, ki pa je podrobno obravnavana v drugem delu učbenika. V drugem delu učbenika je celovito predstavljen statusni položaj gospodarskih družb (delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, evropska delniška družba, komanditna delniška družba ter osebne družbe), samostojnega podjetnika (s.p.), vključno s p temami, ki so bile že omenjene. V pomoč bralcu pa je dodano tudi stvarno kazalo najpomembnejših pojmov v knjigi.

Avtorji se zavedajo kompleksnosti in dinamičnosti gospodarskega prava, zato so pristopili k rednemu ažuriranju predstavljenih vsebin v pričujoči 3. prenovljeni in dopolnjeni izdaji učbenika. Ker je torej področje gospodarskega prava izredno dinamično, tako v EU, kakor tudi v Sloveniji, bodo avtorji učbenik v skladu s predstavljenim dopolnjevali in spreminjali tudi v prihodnje, zato pričakujejo kritične pripombe in predloge študentov ter zainteresirane javnosti.